DC

Recent Posts

موسیقی زنان کرمانج در ایران

یخهائی که در حال ذوب شدن است و زنان موفق در موسیقی محلی کرمانج در قسمت شمالی خراسان کارهای زیبائی خلق نموده اند. سرپرست و بنیانگذار گروه هرای (بمعنای فریاد)  خانم نسترن ابوالحسن‌زاده قوچانی است که فعالیت خود را درسال ۸۴ خورشیدی  آغاز می نماید . این  گروه توانسته رتبه های …

Read More »

Jewish Holy Places in Persia

Persia has been not only an historical but also a holy land for all jews around the world. Prophet Danial, Ester, Habakkuk, and many others are a biblical people who acted as God led them. Persian kings from Cyrus to many other generations help jews to rebuild Jerusalem and live …

Read More »

اماکن مقدس یهودیان در ایران

 یهودیان برای قرنها در سرزمین پارس زندگی کرده و آنرا وطن خود محسوب می نموده اند. قبرها و زیارتگاههای معروف مانند دانیال٬ حبقوق٬ استر٬ و مردخای از مهمترین آنهاست که بعنوان آثارباستانی نیز برسمیت شناخته شده است. در کنار آنها٬‌هر کجا جمعیت  زیادی از یهودیان زیست می کردند٬ به طبع حضور آنها ٬ …

Read More »