Home / Tag Archives: تهران

Tag Archives: تهران

اماکن مقدس یهودیان در ایران

 یهودیان برای قرنها در سرزمین پارس زندگی کرده و آنرا وطن خود محسوب می نموده اند. قبرها و زیارتگاههای معروف مانند دانیال٬ حبقوق٬ استر٬ و مردخای از مهمترین آنهاست که بعنوان آثارباستانی نیز برسمیت شناخته شده است. در کنار آنها٬‌هر کجا جمعیت  زیادی از یهودیان زیست می کردند٬ به طبع حضور آنها ٬ …

Read More »

نقاشی دیواری

اثرهائی بسیار ارزشمند از کار مهدی قدیانلو که چهره تهران را با کارهای سورئال خود تغییر داده است.  این خلاقیت ها با کمک شهرداری و با هدف دادن هویتهای پاکی ٬ زیبائی٬ و زندگی آرمانی به شهر ایجاد شده است

Read More »